Developed in conjunction with Joomla extensions.

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผช.ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม สภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 1 ธ.ค. 60

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

file sticker final outline 02 
   

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

พื่นที่ปลอดภัย ประชาชนพอใจ ตำรวจสุขใจ
 

พันธกิจ (Mission) 

๑.ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๓. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชนและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่หน้าเชื่อมั่นและศรัทธา

๔. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

๖. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

   

 
   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สภ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สภ.วังน้ำเขียว เลขที่ 40 ม.10 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร.0-4422-8679

© สภ.วังน้ำเขียว